โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์โดยใช้ Work-Based Education เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"


การบรรยาย: ความสำคัญของ Work-Based Education ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การบรรยาย : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยกลยุทธ์บูรณาการพันธกิจรอบด้านที่มี Work-Based Education เป็นรากฐานร่วมกับการประกันคุณภาพการศึกษา

การบรรยาย: การพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0