เปรียบเทียบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายการ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ขาดแคลนทุนทรัพทย์ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ
1. รายได้ผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี ไม่จำกัดรายได้
2. สาขาวิชา สาขาวิชาที่ สกอ.รับรองและเปิดทำการเรียนการสอน กู้ยืมได้เฉพาะสาขาที่เป็นความต้องการหลัก มีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน และจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ตามประกาศกองทุนฯ)
3. ผลการเรียน มีผลการเรียนดี มีผลการเรียนดี
4. ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ มีชั่วโมงจิตอาสาทำประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะอย่างน้อย 1 กิจกรรม (เฉพาะนิสิต ชั้นปี 1) มีชั่วโมงจิตอาสาทำประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะอย่างน้อย 1 กิจกรรม (เฉพาะนิสิต ชั้นปี 1)
5. ค่าเล่าเรียน กู้ได้ (จำนวนเงินตามหลักสูตรกำหนดและตามภาคการศึกษาบังคับ แต่ไม่เกินขอบเขตการให้กู้ยืมที่ กยศ. กำหนด) กู้ได้ (จำนวนเงินตามหลักสูตรกำหนดและตามภาคการศึกษาบังคับ แต่ไม่เกินขอบเขตการให้กู้ยืมที่ กยศ. กำหนด)
6. ค่าครองชีพ กู้ได้ เดือนละ 2,400 บาท กู้ได้ เดือนละ 2,400 บาท (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี)
7. การชำระหนี้ เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี
8. ดอกเบี้ย ร้อยละ 1 /ปี ร้อยละ 1 /ปี