หลักเกณฑ์การชำระหนี้ กยศ. และ กรอ.

หลักเกณฑ์การชำระหนี้ กยศ.

1. ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือ เลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้)
2. กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่กู้ต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบจะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ และมีหน้าที่ต้องชำระหนี้คืนกองทุน

หลักเกณฑ์การชำระหนี้ กรอ. (ผู้กู้ตั้งแต่ปี 2555)

     เมื่อผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน สำเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา และมีรายได้ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ต่อเดือน หรือ 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาท) ต่อปี มีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้คืนกองทุนในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้
     เมื่อผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนมีรายได้ถึงเกณฑ์ดังกล่าว ในการชำระหนี้งวดแรก ให้ชำระเฉพาะเงินต้น ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ในปีถัดไป
     ในการชำระหนี้งวดต่อๆ ไป ให้ชำระหนี้เงินต้น พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กองทุน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยการคิดดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ของเงินต้นที่เหลือหลังจากชำระหนี้งวดแรกแล้ว
     และให้ถือว่าวันที่ 5 กรกฏาคมเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้นับวันเปิดทำการถัดไปเป็นวันที่ครบกำหนดชำระหนี้
     เมื่อผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ มีหน้าที่ต้องแจ้งให้กองทุนทราบถึงจำนวนเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้รับในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยให้เริ่มแจ้งครั้งแรกในเดือนมีนาคมในปีถัดจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา
     หากไม่แจ้งจำนวนเงินรายได้ให้กองทุนทราบ ให้ถือว่าผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนเป็นผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในปีที่ไม่ได้แจ้งนั้น และมีหน้าที่ต้องคืนเงินกองทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งหมดต่อไป

ตัวอย่าง

นาย ก ได้กู้ยืมเงิน กรอ. ในหลักสูตร ปวส. 2 ปี ในปีการศึกษา 2555 - 2556 และได้สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ดังนั้น ใน ก จะต้องมีหน้าที่แจ้งให้กองทุนทราบถึงจำนวนเงินรายได้ทั้งหมด ภายในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก

ที่มา: www.studentloan.or.th