9 ขั้นตอนดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผ่านระบบ DSL-Digital Student Loan Fund System ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รายเก่าและรายใหม่ทุกชั้นปี) ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอน ที่ ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ ระยะเวลา
เตรียมการ 1 • นิสิต นิสิตขอสิทธิ์เข้าใช้งานพร้อมรหัสผ่านจากระบบ DSL (Click) บัดนี้ – 26 มิ.ย. 64
2 • นิสิต นิสิตตอบแบบสำรวจออนไลน์ กยศ.ม.นเรศวร เพื่อแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนกยศ. (Click ตอบแบบสำรวจฯ) (คลิกดูตัวอย่าง)
- แบบฟอร์มจิตอาสา (กรณีนิสิตไม่มีจิตอาสาในปีการศึกษา 2563) (แบบฟอร์ม)
10 – 23 มิ.ย. 64
3 • นิสิต
• บิดาและมารดา/ ผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม)
นิสิตจัดเตรียมเอกสารที่กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ครบถ้วน แล้วจัดทำเป็นไฟล์ภาพ JPG หรือ PDF แยกแต่ละไฟล์ ขนาด ไม่เกิน 10 MB เพื่อใช้สำหรับการยื่นกู้ผ่านระบบ DSL ดังนี้ิ
1. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของ
   - นิสิตผู้กู้ยืมเงิน (โปรดคลิกดูตัวอย่าง) (Download แบบฟอร์ม)
   - บิดาและมารดา/ผู้ปกครอง (โปรดคลิกดูตัวอย่าง) (Download แบบฟอร์ม)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
   - นิสิตผู้กู้ยืมเงิน (โปรดคลิกดูตัวอย่าง)
   - บิดาและมารดา/ผู้ปกครอง (โปรดคลิกดูตัวอย่าง)
   - กรณีบิดา - มารดา หย่าร้างให้แนบเอกสารใบสำคัญการหย่า
   - แบบฟอร์มกรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง หรือไม่สามารถติดต่อได้ (โปรดคลิกดูตัวอย่าง) (แบบฟอร์ม)
3. เอกสารประกอบการรับรองรายได้
   - กรณีบิดา/มารดา มีรายได้ประจำให้ใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด (ผู้มีอำนาจของหน่วยงานลงนาม) (โปรดคลิกดูตัวอย่าง)
   - กรณีบิดา/มารดา ไม่มีรายได้ประจำให้ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ฯ (Download แบบฟอร์ม) (แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ ของผู้รับรอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (โปรดคลิกดูตัวอย่าง)
10 – 23 มิ.ย. 64
4 • นิสิต
• เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา
นิสิตเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team Join live event ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา
26 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ยื่นกู้ 5 • นิสิต
• เจ้าหน้าที่คณะ
คณะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารจิตอาสา ตามวันเวลาที่คณะต้นสังกัดกำหนด(ไม่เกิน 9 ก.ค. 64)
6 • นิสิต ยื่นกู้ใน ระบบ DSL (Click) (โดยใช้เอกสารประกอบที่เตรียมไว้ในข้อ 3) 27 มิ.ย. – 9 ก.ค. 64
ทำสัญญาเงินกู้ 7 • นิสิต นิสิตที่กยศ.อนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้ว เข้าไปบันทึกข้อมูลการทำสัญญาผ่านระบบ DSL (Click) 31 ก.ค. - 16 ส.ค. 64
8 • นิสิต
• บิดาหรือมารดา/ ผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม)
• เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา
นิสิตและผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามจัดทำเอกสารสัญญากู้ยืมเงินกยศ. 31 ก.ค. - 16 ส.ค. 64
รอรับเงินกู้ 9 • นิสิต นิสิตรอรับการโอนเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมเข้าบัญชีธนาคาร ประมาณเดือน ต.ค. 64