๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องปราบไตรจักร ๒๒ , ๔๒ , ๖๒ อาคารเรียนปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวรGallery