๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องสุพรรณกัลยา ๑ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรGallery