๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Gallery