๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อำเภอหล่มสัก และอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์Gallery