๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ การลงนามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวรGallery