ผู้กู้สามารถนำเงินไปชำระได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางของธนาคารกรุงไทย

 • หักผ่านบัญชีเงินฝาก
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • KTB netbank
 • ตู้ ATM
 • กรุงไทย Telebank 1551

ช่องทางของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • หักผ่านบัญชีเงินฝาก
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ตู้ ATM

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ หรือ บาร์โค้ด จากหน้าเว็บไซต์ และนำไปชำระได้ที่ต่าง ๆ

 • หักผ่านบัญชีเงินฝาก
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • KTB netbank
 • ตู้ ATM
 • กรุงไทย Telebank 1551