คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ
คุณสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย
ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน
เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานที่ศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลของสถานศึกษา
มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
ลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
เป็นบุคคลล้มละลาย
เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ
เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะ
รายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ
มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุน
ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี
ศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญาตรี และหลักสูตร/สาขาวิชา เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ
- รายใหม่หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับที่ศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ไม่กำหนดชั่วโมง
- รายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง