การกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระบบ e-Studentloan

1. นิสิตผู้กู้ยืมทำการ Register เพื่อรับรหัสผ่านในระบบ www.studentloan.or.th (กรณีนิสิตผู้กู้รายใหม่)

2. นิสิตผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ในระบบทุนการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร https://studentloan.nu.ac.th พร้อมส่งเอกสารคำขอกู้ที่คณะนิสิตสังกัด

3. นิสิตผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ www.studentloan.or.th พร้อมส่งเอกสารคำขอกู้ที่คณะนิสิตสังกัด

4. นิสิตผู้กู้ยืมเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่คณะกำหนด

5. นิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ให้นิสิตเข้าไปดำเนินการกรอกสัญญาในระบบ e-Studentloan และปรินต์สัญญา จำนวน 2 ชุด พร้อมเอกสารแนบส่งมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด

6. นิสิตผู้กู้ยืมเข้าไปยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามใบแจ้งหนี้ ในระบบ www.studentloan.or.th

7. นิสิตผู้กู้ยืมติดต่อลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนที่คณะนิสิตสังกัด ตามวัน เวลา ที่คณะกำหนดเท่านั้น

8. นิสิตผู้กู้ยืมรอรับการโอนค่าครองชีพตามบัญชีธนาคารของผู้กู้ สำหรับค่าเล่าเรียนจะโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย