TH|EN
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - ระบบและกลไกการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตต่างชาติ
- วิเคราะห์ข้อมูลการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - วิเคราะห์ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดต่อจำนวนรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556-2559
- วิเคราะห์อัตราการลาออกและการพ้นสภาพนิสิตด้วยผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การกำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
- การกำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - กระบวนการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - กระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - วิเคราะห์ สังเคราะห์ คะแนนผลการประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบที่ 1-6 ของทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มุ่งสู่การประเมินระดับ 3 คะแนน ขึ้นไป
- สรุปโครงการประเมินโครงการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมุ่งสู่การประเมินระดับ 3 คะแนน”
- สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรมุ่งสู่ผลการประเมิน 3 คะแนน ปีการศึกษา 2557-2559
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบและกลไกการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- วิเคราะห์ข้อมูลอัตราความคุ้มค่าและความพอใจการใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ อาคารปราบไตรจักร 1 และ อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559