ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียน e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียน e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม และสนับสนุนการเรียนออนไลน์เพื่อทดแทนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะนอกสถานที่ 


ผู้กู้ยืมสามารถนับกิจกรรมจิตอาสาได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน (ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว)

2. หลักสูตรครบเครื่องเรื่องลงทุน (ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว)

3. หลักสูตรกองทุนรวม The Series (ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว)

4. หลักสูตรหมดหนี้มีออม (เริ่มใช้งานได้ 1 เม.ย. 63)

5. หลักสูตรลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน (เริ่มใช้งานได้ 1 เม.ย. 63)

2020-03-23 15:53:19
กยศ. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมทั่วประเทศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินได้เรียนรู้หลักสูตรเงินทองต้องวางแผนผ่านระบบ e-learning เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และมีเทคนิคการจัดการเงินอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถวางแผนชำระคืนเงินกู้ยืมได้ตามกำหนด ซึ่งการเรียนผ่าน e-learning นับเป็นทางเลือกในการนับเป็นชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-Studentloan เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตร (e-Certificate) ไปยื่นให้กับสถานศึกษา และจะได้นับเป็นชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 3 ชั่วโมง นำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตอาสาให้ครบตามที่กองทุนกำหนด ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

2019-10-17 16:30:31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง